ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೃಕ್ಷ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Patience And The Tree Of Life