ದೂಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Take The Blame And Forgive Others

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು

ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೃಕ್ಷ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Jul   11 , 2021
(Now Playing)
ಹೇಗೆ ಪಾಪವು ಮೊದಲು ಬಂದಿತು
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   7 , 2018
(Now Playing)

ಅಧಿಕ