ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯಂತಿರುವದು
ಜಯದ ಜೀವಿತ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Being Like Our Heavenly Father.
The Triumphant Life

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ