ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ
ಜಯದ ಜೀವಿತ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

God'S Commands Are For Our Good
The Triumphant Life

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ