ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುವದು
ಜಯದ ಜೀವಿತ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Living Like Christ Lived
The Triumphant Life

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ