ಶುದ್ದ ಹೃದಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ
"ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು" (ಮತ್ತಾಯ 5:8)

ಮಾತನಾಡುವವರು :   Charles Banna

Pursue Purity of Heart
“Blessed Are The Pure In Heart” (Matt: 5:8)

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ