ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮದುಮಗಳು
ಜಯದ ಜೀವಿತ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

The Devoted Bride Of Christ.
The Triumphant Life

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ