ನಾವೆಂದಿಗೂ ಮನಗುಂದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಜಯದ ಜೀವಿತ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

We Need Never Be Discouraged.
The Triumphant Life

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ