01.ದುಷ್ಟತನದ ಉಗಮ

Speaker :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್ Categories: :   Uncategorized

03.ಆಯ್ಕೆಯ ಬಲ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
05.ಮನಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾರ್ಯ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
07.ಮಾನಸಾಂತರ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
08.ನಂಬಿಕೆ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
09.ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
(Now Playing)
15.ಮಗನಾ ಅಥವಾ ಸೇವಕನಾ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
17.ನಿರ್ಜೀವ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59.ಕಪಟಿತನ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
60.ಗರ್ವ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
61.ಸ್ವಾರ್ಥತೆ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
62.ದ್ವೇಷ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
63.ಅಪನಂಬಿಕೆ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
(Now Playing)
67.ಕೋಪ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
(Now Playing)