ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಬೋಧನೆ ಗಳು
- ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

44.ದೇವರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ

01. ದುಷ್ಟತನದ ಉಗಮ

02. ದೇವರು ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಒಳ್ಳೇಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

03.ಆಯ್ಕೆಯ ಬಲ

04. ಪಾಪವು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ

05. ಮನಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾರ್ಯ

06. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು

07. ಮಾನಸಾಂತರ

08. ನಂಬಿಕೆ

09. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರ

10. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ

11. ಸೈತಾನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಿಸುತ್ತದೆ

12. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೂತನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

13. ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಮೀಕತೆ

14. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ

15. ಮಗನಾ ಅಥವಾ ಸೇವಕನಾ

16.ಹತ್ತನೇ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತದ್ದು

17.ನಿರ್ಜೀವ ಕಾರ್ಯಗಳು

18.ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿರ್ಜೀವ ಕಾರ್ಯಗಳು

19.ಇನ್ನು ಹಲವು ನಿರ್ಜೀವ ಕಾರ್ಯಗಳು

20.ಇನ್ನು ಹಲವು ನಿರ್ಜೀವ ಕಾರ್ಯಗಳು

21.ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ

22.ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ

23.ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ

24.ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು

25.ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ

26.ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ

27.ಸ್ತೋತ್ರವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಹೊರದಬ್ಬುತ್ತದೆ

28.ಸ್ತೋತ್ರವೆಂಬ ಹೊಸ ಹಾಡು

29.ಸ್ತೋತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ

30.ಸ್ತೋತ್ರವು ಮುಚ್ಚಿದಂತ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ

31.ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶ

32.ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೀನತೆ

33.ಯೇಸುವಿನ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿನ ದೀನತೆ

34.ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದಲ್ಲಿನ ದೀನತೆ

35.ಯೇಸು ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು

36.ಯೇಸು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು

37.ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಮೌಲ್ಯವೆಂದು ಎಣಿಸಿದರು

38.ಯೇಸು ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಜನರನ್ನು ಮೌಲ್ಯವೆಂದು ಎಣಿಸಿದರು

39.ಯೇಸು ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ

40 ಯೇಸು ತಂದೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು

41.ಯೇಸುವಿನ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು

42.ಯೇಸುವಿನ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆತನ ಒಳ್ಳೇಯತನ

43.ದೇವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

45.ದೇವರು ಮತ್ತು ಹಣ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ

46. ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೆಟ್ಟತನವಾಗಿದೆ

47.ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರಿ

48.ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು

49.ದೇವರು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ

50.ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

51.ದೈವಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು

52.ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

53.ಕಪಟಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡದಿರುವುದು

54.ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು

55.ದೇವರನ್ನು ಮೊದಲು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು

56.ದೇವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು

57.ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು

58.ನಮ್ಮ ಅತ್ಮೀಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು

59.ಕಪಟಿತನ

60.ಗರ್ವ