ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಜೀವಿತ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   Santosh Poonen

A Life That Lays Hold Of Jesus

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು

ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೃಕ್ಷ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Jul   11 , 2021
(Now Playing)
ಹೇಗೆ ಪಾಪವು ಮೊದಲು ಬಂದಿತು
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   7 , 2018
(Now Playing)

ಅಧಿಕ