ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಜೀವಿತ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   Santosh Poonen
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು: 2,086

A Life That Lays Hold Of Jesus

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು

Daily Transformation To Christlikeness
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   20 , 2020
(Now Playing)

ಅಧಿಕ