ಇದು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡುವ ಮತ್ತು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

A Time To Repent and Set Matters Right