ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಮತ್ತು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Be Rooted And Grounded In Love

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು

ನಂಬಿಕೆಯು ಭಯವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Jul   14 , 2020
(Now Playing)
ಯೇಸುವಿನ ದೀನತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
May   31 , 2020
(Now Playing)

ಅಧಿಕ