ಯೇಸುವಿನ ದೀನತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Seek After The Humility Of Jesus

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು

ನಂಬಿಕೆಯು ಭಯವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Jul   14 , 2020
(Now Playing)

ಅಧಿಕ