ಯೇಸುವಿನ ದೀನತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Seek After The Humility Of Jesus

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು

Daily Transformation To Christlikeness
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   20 , 2020
(Now Playing)

ಅಧಿಕ