ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

The Two Fold Testimony In Breaking Bread