ತಿದ್ದುವಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನೋಭಾವ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

A Right Attitude to Correction

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆ
Santosh Poonen
Nov   15 , 2021
(Now Playing)

ಅಧಿಕ