ತಿದ್ದುವಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನೋಭಾವ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

A Right Attitude to Correction

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು


ಅಧಿಕ