ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಿ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Be Afraid of Sin Not Sickness
Illustrations by Zac Poonen

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ

ನಂಬಿಕೆಯು ಭಯವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Jul   14 , 2020
(Now Playing)
ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸಂಗ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
ಪಾಪಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
ದೇವರ ಕೃಪೆ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
(Now Playing)
(Now Playing)