ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು
ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು (ಮತ್ತಾಯ 5:8)

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Bringing Up Our Children For The Lord
Blessed Are The Pure In Heart (Matthew 5:8)

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ

ಪಾಪದ ವಿರುದ್ದ ದೇವರ ದ್ವೇಷ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Jan   3 , 2020
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Jan   4 , 2020
(Now Playing)
ಪಾಪವು ಅತೀ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Jan   4 , 2020
(Now Playing)
(Now Playing)