ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲವು
ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   Santosh Poonen

God's Power in Us
Realizing Our True Purpose

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ

ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆ
Santosh Poonen
Nov   15 , 2021
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)