ಕೂಟ 4 - ಹುಲುಗಿ ಕೂಟಗಳು (30-12-2017 ಮತ್ತು 31-12-2017)

ಮಾತನಾಡುವವರು :   Newton ಭಾಗಗಳು :   ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಸಭೆ Struggling

Session 4 - Hulugi conference 2017
Power Of Praise And Thanks Giving In The Time Of Trial

ಹುಲುಗಿ ಕೂಟಗಳು (30-12-2017 ಮತ್ತು 31-12-2017) ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವುದರ ಬಲ