ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು
Following Jesus Wholeheartedly - Karnataka Conference 2022

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Session 4
Following Jesus Wholeheartedly - Karnataka Conference 2022