ಯೇಸುವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನ
Following Jesus Wholeheartedly - Karnataka Conference 2022

ಮಾತನಾಡುವವರು :   Santosh Poonen

Session 6
Following Jesus Wholeheartedly - Karnataka Conference 2022