ಯೇಸುವನ್ನು ದೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು
Following Jesus Wholeheartedly - Karnataka Conference 2022

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Session 1
Following Jesus Wholeheartedly - Karnataka Conference 2022