ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಂತಗುವುದು
ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್ ಭಾಗಗಳು :   ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ

Becoming More Christlike Daily
Forget the past And Press On Towards Perfection

Hubli Conference 2018

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ

ಹೇಗೆ ಪಾಪವು ಮೊದಲು ಬಂದಿತು
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   7 , 2018
(Now Playing)
ದೈವಿಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   8 , 2018
(Now Playing)
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೃಕ್ಷ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   9 , 2018
(Now Playing)