ಮನಸಾಕ್ಷಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Conscience Makes Us Different From Animals
Forget the past And Press On Towards Perfection

Hubli Conference 2018

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ

ಹೇಗೆ ಪಾಪವು ಮೊದಲು ಬಂದಿತು
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   7 , 2018
(Now Playing)
ದೈವಿಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   8 , 2018
(Now Playing)
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೃಕ್ಷ
ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
Dec   9 , 2018
(Now Playing)