1. ಶಿಷ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾರೆ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಶಿಷ್ಯರು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Session 1.Disciples listen to God daily
Karnataka Conference - 2023 - Disciples who build the body of Christ

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ