8. ಶಿಷ್ಯರು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಶಿಷ್ಯರು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Session 8: DISCIPLES LIVE IN THE TRUE GRACE OF GOD
Karnataka Conference - 2023 - Disciples who build the body of Christ

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ