9. ಶಿಷ್ಯರು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಶಿಷ್ಯರು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Session 9. DISCIPLES LOVE ONE ANOTHER AND OVERCOME SATAN
Karnataka Conference - 2023 - Disciples who build the body of Christ

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ