7. ಶಿಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು
ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಶಿಷ್ಯರು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   John Pereira

Session 7. Having the mind of a disciple
Karnataka Conference - 2023 - Disciples who build the body of Christ

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ