10. ಶಿಷ್ಯರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಶಿಷ್ಯರು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   Charles Banna

Session 10. Disciples Love God's Word and Control Their Tongue
Karnataka Conference - 2023 - Disciples who build the body of Christ

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ