ಡಾ!! ಅನ್ನಿ ಪೂನೆನ್

ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು
ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ
ತಾಳ್ಮೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರಲಿ; ಆಗ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಿತನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಆಗುವೆ, ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ