ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ದೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Elders Must Walk In Humility And Repentance

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು