ಆತ್ಮನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು: 0

Sensitive To The Spirit'S Voice.