ದೀನರಿಗೆ ಕೃಪೆ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು: 573

Grace To The Humble

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು