ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು: 794

First Step To Partake Of God'S Nature

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು