ದೇವರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು: 0

No Partiality With God

ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪದೇಶಗಳು