ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು: 0

Seeking God For The Spirit'S Power.