ದೇವರು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಿದರು

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್

Why God gave us the Bible