ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದು
ಜಯದ ಜೀವಿತ

ಮಾತನಾಡುವವರು :   ಝ್ಯಾಕ್ ಪೂನನ್
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು: 0

Knowing God And Jesus Christ
The Triumphant Life

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ